ஸ்ரீ ஷோடச லக்ஷ்மி மூல மந்திரம்

மஹாலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் மஹாலக்ஷ்மி ஏஹி ஏஹி ஸர்வ ஸௌபாக்கியம் தேஹிமே நமஹ /ஸ்வாஹா

தனலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தனலக்ஷ்மீ ஏஹி ஏஹி மஹ்யம் ஹிரண்ய தாபய தாபய நமஹ / ஸ்வாஹா

தாண்யலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தாண்யலக்ஷ்மியை  தாண்யம் தேஹி தேஹி நமஹ / ஸ்வாஹா

ஸந்தானலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸந்தானலக்ஷ்ம்யை ஸந்தான ஸம்ருத்திம் குரு குரு நமஹ / ஸ்வாஹா

ஸௌபாக்யலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸௌபக்யலக்ஷ்ம்யை ஸகல ஸௌபாக்யம் தேஹிமே நமஹ / ஸ்வாஹா

வீரலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரலக்ஷ்ம்யை தேஹ ஸௌக்யம் தேஹிமே நமஹ / ஸ்வாஹா

விஜயலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் விஜயலக்ஷ்ம்யை ஸர்வத்ர விஜய ப்ரதாயின்யை நமஹ / ஸ்வாஹா

பாக்யலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் பாக்யக்ஷ்ம்யை ஸகல ஸௌபாக்யம் தேஹிமே நமஹ / ஸ்வாஹா

கட்கலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கட்கலக்ஷ்ம்யை கட்கதாரிண்யை நமஹ / ஸ்வாஹா

காருண்ய லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் காருண்ய லக்ஷ்ம்யை ஸர்வகாரண பூதேஸ்யை நமஹ /ஸ்வாஹா

க்ரஹ லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் க்ரஹ லக்ஷ்ம்யை ஸர்வக்ரஹ தோஷய நிவாரிண்யை நமஹ / ஸ்வாஹா

வர லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் நமோ பகவத்யை ஸர்வகாம பூரிண்யை வரலக்ஷ்ம்யை நமஹ / ஸ்வாஹா

ஐஷ்வர்ய லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஐஷ்வர்ய லக்ஷ்மியை ஐஷ்வர்ய ப்ரதாயின்யை

நமஹ / ஸ்வாஹா

குபேர லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் குபேர லக்ஷ்ம்யை குபேர ஸெபாக்யம் தேஹிமே நமஹ / ஸ்வாஹா

கஜலக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் கஜலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் தேஹிமே நமஹ / ஸ்வாஹா

தைர்ய லக்ஷ்மி

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தைர்யலக்ஷ்ம்யை ஸர்வசித்திம் தேஹி நமஹ / ஸ்வாஹா

Posted in அஷ்டலட்சுமி and tagged .

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *