தமிழ் வருடங்களின் தமிழ்ப் பெயர்கள்

தெரியுமா_உங்களுக்கு!!!
1 நற்றோன்றல் – பிரபவ
2 உயர்தோன்றல் – விபவ
3 வெள்ளொளி – சுக்கில
4 பேருவகை – பிரமோதூத
5 மக்கட்செல்வம் – பிரசோற்பத்தி
6 அயல்முனி – ஆங்கிரச
7 திருமுகம் – ஸ்ரீமுக
8 தோற்றம் – பவ
9 இளமை – யுவ
10 மாழை – தாது
11 ஈச்சுரம் – ஈஸ்வர
12 கூலவளம் – வெகுதான்ய
13 முன்மை – பிரமோதி
14 நேர்நிரல் – விக்ரம
15 விளைபயன் – விஜ_
16 ஓவியக்கதிர் – சித்ரபானு
17 நற்கதிர் – சுபானு
18 தாங்கெழில் – தாரண
19 நிலவரையன் – பார்த்திப
20 விரிமாண்பு – விய
21 முற்றறிவு – சர்வசித்
22 முழுநிறைவு – சர்வதாரி
23 தீர்பகை – விரோதி
24 வளமாற்றம் – விக்ருதி
25 செய்நேர்த்தி – கர
26 நற்குழவி – நந்தன
27 உயர்வாகை – விசய
28 வாகை – சய
29 காதன்மை – மன்மத
30 வெம்முகம் – துர்முகி
31 *பொற்றடை – ஏவிளம்பி*
32 அட்டி – விளம்பி
33 எழில்மாறல் – விகாரி
34 வீறியெழல் – சார்வரி
35 கீழறை – பிலவ
36 நற்செய்கை – சுபகிருது
37 மங்கலம் – சோபகிருது
38 பகைக்கேடு – குரோதி
39 உலகநிறைவு – விசிவாவசு
40 அருட்டோற்றம் – பராபவ
41 நச்சுப்புழை – பிலவங்க
42 பிணைவிரகு – கீலக
43 அழகு – சௌமிய
44 பொதுநிலை – சாதாரண
45 இகல்வீறு – விரோதிகிருது
46 கழிவிரக்கம் – பரிதாபி
47 நற்றலைமை – பிரமாதீச
48 பெருமகிழ்ச்சி – ஆனந்த
49 பெருமறம் – இராட்சச
50 தாமரை – நள
51 பொன்மை – பிங்கள
52 கருமைவீச்சு – காளயுத்தி
53 முன்னியமுடிதல் – சித்தார்த்தி
54 அழலி – ரௌத்ரி
55 கொடுமதி – துன்மதி
56 பேரிகை – துந்துபி
57 ஒடுங்கி – ருத்ரோத்காரி
58 செம்மை – ரக்தாட்சி
59 எதிரேற்றம் – குரோதன
60 வளங்கலன் – அட்சய.

Posted in மட்றவை and tagged .

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *