கணேச பஞ்சரத்னம்

 1. முதாகராத்தமோதகம்ஸதாவிமுக்திஸாதகம்
  கலாதராவ தம்ஸகம் விலாஸி லோக ரக்ஷ்கம்
  அநாயகைக நாயகம் விநாசிதேப தைத்யகம்
  நதாசுபாசு நாசகம் நமாமிதம் விநாயகம்நதேதராதி பீகரம் நவோதி தார்க்க பாஸ்வரம்
  நமத் ஸுராரி நிர்ஜரம் நாதாதிகாப துத்தரம்
  ஸுரேச்வரம் நிதீச்வரம் கஜேச்வரம் கணேச்வரம்
  மஹேச்வரம் த மாச்ரயே பாரத்பரம் நிரந்தரம்

  3. ஸமஸ்த லோக சங்கரம் நிரஸ்ததைத்ய குஞ்சரம்
  தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ர மக்ஷரம்
  க்ருபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யசஸ்கரம்
  மனஸ்கரம் நமஸ்க்ருதாம் நமஸ்கரோமிபாஸ்வரம்

  4. அகிஞ்சனார்த்தி மார்ஜனம் சிரந்தனோக்தி பாஜனம்
  புராரி பூர்வ நந்தனம் ஸுராரி கர்வ சர்வணம்
  ப்ரபஞ்ச நாச பீஷணம் தனஞ்ஜயாதி பூஷணம்
  கபோலதான வாரணம் பஜே புராண வாரணம்

  5. நிதாந்த காந்தி தந்தகாந்த மந்தகாந்த காத்மஜம்
  அசிந்த்யரூப மந்த ஹீன மந்தராய க்ருந்தனம்
  ஹ்ருதந்தரே நிரந்தரம் வஸந்த மேவ யோகிநாம்
  தமேகதந்த மேவதம் விசிந்தயாமி ஸந்ததம்

  6. மகாகணேச பஞ்சரத்ன மாதரேண யோன்வகம்
  ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹ்ருதி ஸ்மரன்கணேச்வரம்
  அரோகதா மதோஷதாம் ஸுஸாதிஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம்
  ஸமாஹிதா யுரஷ்ட் பூதீ மப்யுபைதி ஸோசிராத்.

 

Posted in விநாயகர் and tagged .

அனைவருக்கும் வணக்கம்
(குறிப்பு):-
இவ்வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் பதிவுகளில் ஏதேனும் எழுத்துப் பிழையோ ,யார் மனதையும் புண்படுத்தும் விஷயமோ, தவறான விஷயங்களோ, அல்லது உங்களின் சொந்த பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தால். அதை நீக்கவேண்டும் அல்லது பிழையை திருத்திப் பதிவிடவேண்டும் என்று எண்ணினாள் உடனடியாக எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினாள் அதை உடனடியாக சரிசெய்யப்படும்..
வலைத்தளத்தின் உரிமையாளர் .
பா.மணிகண்டன் சிவம்
email id:[email protected]
[email protected]
Whatsapp no :- +91-9710054086
+60-146845002

"லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து''

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *