மஹாலச்சுமி அஷ்டகம்

* * * * * * * நமஸ்தேஸ்து மஹாமாயே ஸ்ரீ பீடே ஸுரபூஜிதே| சங்க சக்ர கதா ஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||1|| * * * நமஸ்தே கருடாரூடே கோலாஸுர பயங்கரி| ஸர்வபாபஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||2|| * * * * * * * * * ஸர்வக்ஞே ஸர்வ வரதே ஸர்வதுஷ்ட பயங்கரி| ஸர்வ துர்க்க ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே ||3|| * * * […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz