மஹாலச்சுமி அஷ்டகம்

மஹாலக்ஷ்ம்யஸ்டகம் pdf

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஸ்ரீ ஷோடச லக்ஷ்மி மூல மந்திரம்

மஹாலக்ஷ்மி ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் மஹாலக்ஷ்மி ஏஹி ஏஹி ஸர்வ ஸௌபாக்கியம் தேஹிமே நமஹ /ஸ்வாஹா தனலக்ஷ்மி ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் தனலக்ஷ்மீ ஏஹி ஏஹி மஹ்யம் ஹிரண்ய தாபய தாபய நமஹ / ஸ்வாஹா தாண்யலக்ஷ்மி ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் தாண்யலக்ஷ்மியை  தாண்யம் தேஹி தேஹி நமஹ / ஸ்வாஹா ஸந்தானலக்ஷ்மி ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸந்தானலக்ஷ்ம்யை ஸந்தான ஸம்ருத்திம் குரு குரு நமஹ / ஸ்வாஹா ஸௌபாக்யலக்ஷ்மி ஓம் ஸ்ரீம் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

மகாலட்சுமி ஸ்துதி

அற்புதமான பழைய ஓலைச்சுவடிகளில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட மகாலட்சுமி ஸ்துதிகளை படிக்க ஏதுவாக எளிமைப்படுத்தி இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.தினம் கூறிவழிபட அனைத்து லஷ்மி ரூபங்களையும் ஒரேநேரத்தில் வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும். குறிப்பாக பெண்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும்.தினமும் பூஜை அறையில் மனமுருகி 11முறை கூறி வழிபட சகல சம்பத்துகளும் பெருகிடும். (பலபேர் பயன்படுத்தி பலன் பெற்றது. ) மகாலட்சுமி ஸ்துதி 1. சுத்தலக்ஷ்ம்யை புத்திலக்ஷ்ம்யை வரலக்ஷ்ம்யை நமோ நம: நமஸ்தே சௌபாக்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம: 2. வசோலக்ஷ்ம்யை காவ்யலக்ஷ்ம்யை காநலக்ஷ்ம்யை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

அஷ்டலக்ஷ்மி ஸ்தோத்ரம்

1 ஆதிலக்ஷ்மி ஸுமனஸ வம்தித ஸும்தரி மாதவி        சம்த்ர ஸஹொதரி ஹேமமயே | முனிகண வம்தித மோக்ஷப்ரதாயனி               மம்ஜுல பாஷிணி வேதனுதே || பம்கஜவாஸினி தேவ ஸுபூஜித               ஸத்குண வர்ஷிணி ஶாம்தியுதே | ஜய ஜயஹே மதுஸூதன காமினி                 ஆதிலக்ஷ்மி பரிபாலய மாம் || 2 தான்யலக்ஷ்மி அயிகலி கல்மஷ னாஶினி காமினி                 வைதிக ரூபிணி வேதமயே | க்ஷீர ஸமுத்பவ மம்கள ரூபிணி                மம்த்ரனிவாஸினி மம்த்ரனுதே || மம்களதாயினி அம்புஜவாஸினி              […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz