கால பைரவாஷ்டகம் (பொருள் விளக்கத்துடன்)

ஸ்ரீ சங்கராசார்யார் அருளிய கால பைரவாஷ்டகம் 1. தேவராஜ – ஸேவ்யமான – பாவனாங்க்ரி பங்கஜம் வ்யாலயஜ்ஞஸூத்ர – மிந்துசேகரம் – க்ருபாகரம் நாரதாதியோகிப்ருந்த – வந்தினம் திகம்பரம் காசிகா – புராதிநாத காலபைரவம் பஜே பொருள் : இந்திரனால் சேவிக்கப் பெறுபவரும், புனிதமான திருவடி தாமரையை உடையவரும், அரவத்தை பூணூலாக அணிந்தவரும், சந்திரனை சிரசில் வைத்தவரும், கருணை கொண்டவரும், நாரதர் முதலான யோகியர் குழாங்களால் வணங்கப் பெறுபவரும், திசைகளை ஆடையாக உடையவரும், காசியம்பதியில் தலைவராக விளங்கும் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz