சித்திரை மாதம்=02 ம் தேதி

சித்திரை மாதம்=02 ம் தேதி {15=04=2021}வியாழக்கிழமை 1 –  வருடம் ~~ ப்லவ 2 –  அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 –   ருது   ~~ வஸந்த  ருதௌ 4 –  மாதம் ~~சித்திரை – மேஷ 5 –  பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~த்ருதீயை=நாழிகை=21=00=மதியம்=02=31 மணி        வரை பின்னர் சதுர்த்தி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~~ சூன்ய திதி 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=க்ருத்திகை=நா=33=25=இரவு=07=29 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

சித்திரை மாதம் =01 ம் தேதி

சித்திரை மாதம் =01 ம் தேதி {14=04=2021 }புதன்கிழமை 1 –  வருடம் ~~  ப்லவ வருஷம் 2 –  அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 –   ருது   ~~ வஸந்த ருதௌ 4 –  மாதம் ~~சித்திரை – மேஷ 5 –  பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~த்விதீயை=நாழிகை=15=58=மதியம்= 12=31                 மணி  வரை பின்னர் த்ருதீயை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~~ சூன்ய திதி 8 – வாரம்~~புதன்கிழமை =ஸௌம்ய வாஸரம் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz