ஆனி மாதம்=31ம் தேதி(15=07=2022}

ஆனி மாதம்=31ம் தேதி(15=07=2022}வெள்ளிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண பக்ஷம் 6 – திதி~ த்விதீயை=நாழிகை=35=40=இரவு=08=17 மணிவரை பின்னர் த்ருதீயை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்விதீயை திதி 8 – வாரம்~~வெள்ளிக்கிழமை = ப்ருகு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=திருவோணம்=நா=38=31=இரவு=09=25 மணி […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=30ம் தேதி (14 =07=2022)

ஆனி மாதம்=30ம் தேதி (14 =07=2022) வியாழக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண பக்ஷே 6 – திதி~ ப்ரதமை=நாழிகை=41=17=இரவு=10=32 மணிவரை பின்னர் த்விதீயை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ப்ரதமை = திதி 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=29ம் தேதி (13=07=2022)

ஆனி மாதம்=29ம் தேதி (13=07=2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~பௌர்ணமி=நாழிகை=47=12=இரவு=12=53 மணிவரை பின்னர் ப்ரதமை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ பௌர்ணமி திதி 8 – வாரம்~~புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=பூராடம்=நா=46=02=இரவு=12=25 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=28ம் தேதி(12=07=2022)

ஆனி மாதம்=28ம் தேதி(12=07=2022) செவ்வாய்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ சதுர்தசி=நாழிகை=53=19= மறுநாள் காலை =03=20 மணிவரை பௌர்ணமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~சதுர்தசி திதி 8 – வாரம்~~செவ்வாய்க்கிழமை = பௌம வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=மூலம்=நா=50=08=இரவு=02=04 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=27ம் தேதி(11=07=2022)

ஆனி மாதம்=27ம் தேதி(11=07=2022) திங்கட்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~த்வாதசி=நாழிகை=05=15=காலை மணி 08=06 மணிவரை பின்னர் த்ரயோதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்ரயோதசி திதி 8 – வாரம்~~திங்கட்கிழமை = இந்து வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=கேட்டை=நாழிகை=54=10=மறுநாள்காலை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=26ம் தேதி(10=07=2022)

ஆனி மாதம்=26ம் தேதி(10=07=2022) ஞாயிற்றுக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ ஏகாதசி=நாழிகை=10=38=காலை=10=15 மணிவரை பின்னர் த்வாதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்வாதசி திதி 8 – வாரம்~~ஞாயிறுக்கிழமை = பானு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=விஷாகம்=01=22=காலை=06=33 மணி […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=25ம் தேதி(09=07=2022} சனிக்கிழமை

ஆனி மாதம்=25ம் தேதி(09=07=2022} சனிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ தசமி=நாழிகை= 15=24=மதியம்=12=09 மணிவரை பின்னர் ஏகாதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ எகாதசி திதி 8 – வாரம்~~சனிக்கிழமை = ஸ்த்திர வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=ஸ்வாதி=நாழிகை=04=03=காலை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்~ 24ம் ~{08-07–2022}

ஆனி மாதம்~ 24ம் ~{08-07–2022} வெள்ளிக்கிழமை 1.வருடம் ~ ஸுபக்ருத் வருடம் ஸுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரம் 2.அயனம் ~ உத்தராயணம் 3.ருது ~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4.மாதம் ~ ஆனி ( மிதுன மாஸம்) 5.பக்ஷம் ~ சுக்ல பக்ஷம் 6.திதி ~இன்று சுக்ல நவமி ( நவம்யாம் ) பிற்பகல் 01.47 PM வரை பிறகு. சுக்ல தசமி ( தஸம்யாம் ) ஸ்ரார்த்த திதி ~சுக்ல தசமி ( தஸம்யாம் ) 7.நாள்~வெள்ளிக்கிழமை { […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=23ம் தேதி (07=07=2022)

ஆனி மாதம்=23ம் தேதி (07=07=2022) வியாழக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~ அஷ்டமி=நாழிகை=22=29=மதியம்=2=58 மணிவரை பின்னர் நவமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ அஷ்டமி=நவமி திதித்வயம் 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் 9 – […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆனி மாதம்=22ம் தேதி (06=07=2022)

ஆனி மாதம்=22ம் தேதி (06=07=2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~உத்தராயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆனி – மிதுனம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~ஸப்தமி=நாழிகை=24=26=மாலை=03=45 மணிவரை பின்னர் அஷ்டமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ஸப்தமி திதி 8 – வாரம்~~புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=உத்தரம்=நா=06=37=காலை=08=37 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz