கர்த்திகை மாதம்=21 ம்தேதி (07=12 =2022)

கர்த்திகை மாதம்=21 ம்தேதி (07=12 =2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~ கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~சதுர்தசி=நாழிகை=05=37=காலை=08=37 மணிவரை பின்னர் பௌர்ணமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ பௌர்ணமி 8 – வாரம்~~ புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 – […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் ~ 20ம் தேதி~ {06.12.2022}

கார்த்திகை மாதம் ~ 20ம் தேதி~ {06.12.2022} செவ்வாய்க்கிழமை 1.வருடம் ~ சுபகிருது வருடம். { சுபகிருது நாம சம்வத்ஸரம்} 2.அயனம் ~ தக்ஷிணாயனம் 3.ருது ~ ஸரத் ருதௌ 4.மாதம் ~ கார்த்திகை ( விருச்சிக மாஸம்) 5.பக்ஷம் ~ சுக்ல பக்ஷம் 6. திதி ~ திரயோதசி காலை 07.53 AM. வரை. பிறகு சதுர்த்தசி ஸ்ரார்த்த திதி ~ சதுர்த்தசி 7.நாள் ~ செவ்வாய்க்கிழமை { பௌம வாஸரம்} 8.நக்ஷத்திரம் ~ பரணி […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் =19ம் தேதி(05=12=2022)

கார்த்திகை மாதம் =19ம் தேதி(05=12=2022) திங்கட்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~கார்த்திக – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~த்வாதசி=நாழிகை=03=42=காலை=07=50 மணிவரை பின்னர் த்ரயோதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~த்ரயோதசி திதி 8 – வாரம்~~திங்கட்கிழமை = இந்து வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்~~அஸ்வினி=நாழிகை=07=46=காலை =09=27 மணி வரை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம்=18ம் தேதி (04=12=2022)

கார்த்திகை மாதம்=18ம் தேதி (04=12=2022) ஞாயிற்றுக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~ கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~ஏகாதசி=நாழிகை=04=43=காலை=08=14 மணிவரை பின்னர் த்வாதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்வாதசி திதி 8 – வாரம்~~ஞாயிறுக்கிழமை = பானு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=ரேவதி=நாழிகை=07=11=காலை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் =17ம் தேதி{03=12=2022}

கார்த்திகை மாதம் =17ம் தேதி{03=12=2022} சனிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~ தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~தசமி=நாழிகை=06=53=காலை=09=06 மணிவரை பின்னர் ஏகாதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ஏகாதசி திதி 8 – வாரம்~~சனிக்கிழமை = ஸ்த்திர வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=உத்ரட்டாதி=நாழிகை=07=46=காலை =09=27 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் =16ம் தேதி{02=12=2022}

கார்த்திகை மாதம் =16ம் தேதி{02=12=2022} வெள்ளிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~ கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~நவமி=நாழிகை=10=09=காலை=10=24 மணிவரை பின்னர் தசமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ தசமி திதி 8 – வாரம்~வெள்ளிக்கிழமை= ப்ருகு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=பூரட்டாதி=நாழிகை=09=24=காலை =10=06 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம்=15ம் தேதி (01=12=2022)

கார்த்திகை மாதம்=15ம் தேதி (01=12=2022) வியாழக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~ கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~அஷ்டமி=நாழிகை=14=17=மதியம்=12=02 மணிவரை பின்னர் நவமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~~ நவமி திதி 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=சதயம்=நாழிகை=11=54= […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கர்த்திகை மாதம்=14ம் தேதி (30=11=2022)

கர்த்திகை மாதம்=14ம் தேதி (30=11=2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~ கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~ஸப்தமி=நாழிகை=19=07=மதியம்=06=36 மணிவரை பின்னர் அஷ்டமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ஸப்தமி=அஷ்டமி திதி த்வயம் 8 – வாரம்~~ புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் =13ம் தேதி(29=11=2022)

கார்த்திகை மாதம் =13ம் தேதி(29=11=2022) செவ்வாய்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~ தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~கார்த்திகை – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~ஷஷ்டி=நாழிகை=24=31=மாலை=04=07 மணிவரை பின்னர் ஸப்தமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ஷஷ்டி திதி 8 – வாரம்~~செவ்வாய்க்கிழமை = பௌம வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=திருவோணம்=நாழிகை=18=47=மதியம் […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

கார்த்திகை மாதம் =12ம் தேதி(28=11=2022)

கார்த்திகை மாதம் =12ம் தேதி(28=11=2022) திங்கட்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~சரத் ருதௌ 4 – மாதம் ~~கார்த்திக – விருச்சிகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~பஞ்சமி=நாழிகை=30=14=மாலை=06=23 மணிவரை பின்னர் ஷஷ்டி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~பஞ்சமி திதி 8 – வாரம்~~திங்கட்கிழமை = இந்து வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்~~உத்தராடம்=நாழிகை=22=47=மாலை =03=25 மணி வரை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz