ஆவணி மாதம்=01ம் தேதி (17=08=2022)

ஆவணி மாதம்=01ம் தேதி (17=08=2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ வர்ஷ ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆவணி – சிம்ம 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண பக்ஷே 6 – திதி~~ஷஷ்டி=நாழிகை=48=07=இரவு=01=21 மணிவரை பின்னர் ஸப்தமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ சூன்ய திதி 8 – வாரம்~~புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=அஸ்வினி=நாழிகை=52=50=மறு […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=31ம் தேதி(16=08=2022)

ஆடி மாதம்=31ம் தேதி(16=08=2022) செவ்வாய்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண பக்ஷம் 6 – திதி~பஞ்சமி =நாழிகை=48=12=இரவு=01=23 மணிவரை பின்னர் ஷஷ்டி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ பஞ்சமிதிதி 8 – வாரம்~~செவ்வாய்க்கிழமை = பௌம வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=ரேவதி=நாழிகை=51=07=இரவு =02=33 மணி […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம் ~ 30ம் தேதி {15.08.2022}

ஆடி மாதம் ~ 30ம் தேதி {15.08.2022}- திங்கட்கிழமை 1.வருடம் ~ சுபகிருது வருடம். { சுபகிருது நாம சம்வத்ஸரம்} 2.அயனம் ~ தக்ஷிணாயனம் 3.ருது ~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4.மாதம் ~ ஆடி ( கடக மாஸம்) 5.பக்ஷம் ~ கிருஷ்ண பக்ஷம் 6.திதி ~ சதுர்த்தி ஸ்ரார்த்த திதி ~ சதுர்த்தி 7.நாள் ~ திங்கட்கிழமை {இந்து வாஸரம்.} 8. நக்ஷத்திரம் ~ உத்திரட்டாதி யோகம் ~ சித்த யோகம் கரணம் ~ பவம், […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=29ம் தேதி 14=08=2022)

ஆடி மாதம்=29ம் தேதி 14=08=2022) ஞாயிற்றுக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண 6 – திதி~~ த்ருதீயை =52=01=இரவு=02=55 மணிவரை பின்னர் சதுர்த்தி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்ருதீயை திதி 8 – வாரம்~~ஞாயிறுக்கிழமை = பானு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=பூரட்டாதி=நாழிகை=51=18=இரவு […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=27ம் தேதி(13=08=2022}

ஆடி மாதம்=27ம் தேதி(13=08=2022} சனிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~ தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ கிருஷ்ண பக்ஷம் 6 – திதி~ த்விதீயை=நாழிகை=55=33=மறுநாள் காலை =04=19 மணிவரை த்ருதீயை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ த்விதீயை திதி 8 – வாரம்~~சனிக்கிழமை = ஸ்த்திர வாஸரம் 9 – […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=27ம் தேதி(12=08=2022}

ஆடி மாதம்=27ம் தேதி(12=08=2022}வெள்ளிக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல=கிருஷ்ண பக்ஷம் 6 – திதி~ பௌர்ணமி=நாழிகை=05=01=காலை=08=06 மணிவரை பின்னர் ப்ரதமை 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ப்ரதமை திதி 8 – வாரம்~~வெள்ளிக்கிழமை = ப்ருகு வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=அவிட்டம்=நாழிகை=55=27=மறுநாள் காலை=04=17 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=26ம் தேதி (11 =08=2022)

ஆடி மாதம்=26ம் தேதி (11 =08=2022) வியாழக்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~சதுர்தசி=நாழிகை=10=39=காலை=10=22 மணிவரை பின்னர் பௌர்ணமி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ பௌர்ணமி = திதி 8 – வாரம்~~வியாழக்கிழமை = குரு வாஸரம் 9 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=25ம் தேதி (10=08=2022)

ஆடி மாதம்=25ம் தேதி (10=08=2022) புதன்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷே 6 – திதி~~த்ரயோதசி=நாழிகை=16=37=மதியம்=12=45 மணிவரை பின்னர் சதுர்தசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ சதுர்தசி திதி 8 – வாரம்~~புதன்கிழமை = ஸௌம்ய வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=பூராடம்=நாழிகை=06=24=காலை=08=40 […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=24ம் தேதி(09=08=2022)

ஆடி மாதம்=24ம் தேதி(09=08=2022) செவ்வாய்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~த்வாதசி =நாழிகை=22=43=மதியம்=03=11 மணிவரை பின்னர் த்ரயோதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~த்வாதசி = த்ரயோதசி திதித்வயம் 8 – வாரம்~~செவ்வாய்க்கிழமை = பௌம வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=மூலம்=நாழிகை=10=31=காலை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ஆடி மாதம்=23ம் தேதி(08=08=2022)

ஆடி மாதம்=23ம் தேதி(08=08=2022) திங்கட்கிழமை 1 – வருடம் ~~ சுபக்ருத் வருஷம் 2 – அயனம் ~~தக்ஷிணாயணம் 3 – ருது ~~ க்ரீஷ்ம ருதௌ 4 – மாதம் ~~ஆடி – கடகம் 5 – பக்ஷம்~~ சுக்ல பக்ஷம் 6 – திதி~~ஏகாதசி=நாழிகை=28=45=மாலை மணி 05=36 மணிவரை பின்னர் த்வாதசி 7 – ஸ்ரார்த்த திதி ~ ஏகாதசி திதி 8 – வாரம்~~திங்கட்கிழமை = இந்து வாஸரம் 9 – நக்ஷத்திரம்=கேட்டை=நாழிகை=14=32=காலை […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz