ஹோரைகள்திங்கள்க்கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 சந்திரன் சுபம்
  07 to 08 சனி அசுபம்
  08 to 09 குரு சுபம்
  09 to 10 செவ்வா அசுபம்
  10 to 11 சூரியன் அசுபம்
  11 to 12 சுக்கிரன் சுபம்
 • பிற்பகல் 12 to 01 புதன் சுபம்
  01 to 02 சந்திரன் சுபம்
  02 to 03 சனி அசுபம்
 • மாலை 03 to 04 குரு சுபம்
  04 to 05 செவ்வா அசுபம்
  05 to 06 சூரியன் அசுபம்
  06 to 07 சுக்கிரன் சுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.
செவ்வாய்க்கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 செவ்வா அசுபம்
  07 to 08 சூரியன் அசுபம்
  08 to 09 சுக்கிரன் சுபம்
  09 to 10 புதன் சுபம்
  10 to 11 சந்திரன் சுபம்
  11 to 12 சனி அசுபம்
 • பிற்பகல் 12 to 01 குரு சுபம்
  01 to 02 செவ்வா அசுபம்
  02 to 03 சூரியன் அசுபம்
 • மாலை03 to 04 சுக்கிரன் சுபம்
  04 to 05 புதன் சுபம்
  05 to 06 சந்திரன் சுபம்
  06 to 07 சனி அசுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.
புதன் கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 புதன் சுபம்
  07 to 08 சந்திரன் சுபம்
  08 to 09 சனி அசுபம்
  09 to 10 குரு சுபம்
  10 to 11 செவ்வா அசுபம்
  11 to 12 சூரியன் அசுபம்
 • பிற்பகல் 12 to 01 சுக்கிரன் சுபம்
  01 to 02 புதன் சுபம்
  02 to 03 சந்திரன் சுபம்
 • மாலை03 to 04 சனி அசுபம்
  04 to 05 குரு சுபம்
  05 to 06 செவ்வா அசுபம்
  06 to 07 சூரியன் அசுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.
வியாழக்கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 குரு சுபம்
  07 to 08 செவ்வா அசுபம்
  08 to 09 சூரியன் அசுபம்
  09 to 10 சுக்கிரன் சுபம்
  10 to 11 புதன் சுபம்
  11 to 12 சந்திரன் சுபம்
 • பிற்பகல் 12 to 01 சனி அசுபம்
  01 to 02 குரு சுபம்
  02 to 03 செவ்வா அசுபம்
 • மாலை03 to 04 சூரியன் அசுபம்
  04 to 05 சுக்கிரன் சுபம்
  05 to 06 புதன் சுபம்
  06 to 07 சந்திரன் சுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.
வெள்ளிக்கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 சுக்கிரன் சுபம்
  07 to 08 புதன் சுபம்
  08 to 09 சந்திரன் சுபம்
  09 to 10 சனி அசுபம்
  10 to 11 குரு சுபம்
  11 to 12 செவ்வா அசுபம்
 • பிற்பகல் 12 to 01 சூரியன் அசுபம்
  01 to 02 சுக்கிரன் சுபம்
  02 to 03 புதன் சுபம்
 • மாலை03 to 04 சந்திரன் சுபம்
  04 to 05 சனி அசுபம்
  05 to 06 குரு சுபம்
  06 to 07 செவ்வா அசுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.
சனிக்கிழமை ஹோரை
 • காலை 06 to 07 சனி அசுபம்
  07 to 08 குரு சுபம்
  08 to 09 செவ்வா அசுபம்
  09 to 10 சூரியன் அசுபம்
  10 to 11 சுக்கிரன் சுபம்
  11 to 12 புதன் சுபம்
 • பிற்பகல்12 to 01 சந்திரன் சுபம்
  01 to 02 சனி அசுபம்
  02 to 03 குரு சுபம்
 • மாலை03 to 04 செவ்வா அசுபம்
  04 to 05 சூரியன் அசுபம்
  05 to 06 சுக்கிரன் சுபம்
  06 to 07 புதன் சுபம்

நல்ல நேரம் பார்த்து நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் மிக மோசமான தசை புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்

ஹோரை என்றால் என்ன?

ஹோரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.
ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.