⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠ஸ்ரீ வல்லி ,தேவஸேனா சமேதா ஸுப்ரமண்ய ஸ்வாமி ப்ரவரம்

ஸ்ரீ ஸுப்ரமண்ய ஸ்வாமி ப்ரவரம்

ஞான சக்தி தர ஸ்கந்த வல்லி கல்யாண ஸுந்தர    தேவஸேநா மநக்காந்த ஸுப்ரமண்ய நமோஸ்துதே                               அநாதி கோத்ர ஸம்பூத லோகநாத ஜகத்பதே ஆதி கோத்ர இமாம்தேவீம் க்ரஹணே லோக சாந்தயே                            ||  பரசிவ பரமேஸ்வர பராபர பரம்ஜோதி பரமாத்மா பஞ்சாரிஷய; ப்ரவராந்வித;           பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய           கலா தத்வ புவந வர்ண பத மந்த்ராத்மக ஷடுத்வ விக்ரஹஸ்ய   ஸகல புவந ஸ்ருஷ்டி ஸ்திதி ஸம்ஹார திரோபாவாநுக்ரஹ பஞ்ச க்ருத்ய பராயணஸ்ய ஸகல நிஷ்கல ரூப சாந்த சர்மந நப்த்ரே                                         ||   பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய  ஸித்தாந்த ப்ரசித்தேஸ்வர தந்த்ராதிஷ்டிதஸ்யஅணிமாதி அஷ்டைஸ்வர்ய பதாதிக மநோந்மநி ரமணீ ரமநஸ்ய ஸதாசிவ சர்மந ; பௌத்ராய

|| பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய யோகீஜந ஹ்ருத்ஸரோருஹ நிலயஸ்ய த்ரிமூர்த்தி த்ரிகுணாதியுத கௌர்யம்பிகா ரமணீ ரமணஸ்ய ஈஸ்வர சர்மந; புத்ராய

|| பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய ஸர்வலோக சரண்யாய சரணாகத வத்ஸலாய க்ஞாநோபதேசிகாய ஸ்ரீஸுப்ரமண்ய சர்மநே வராய.

 ஸ்ரீ தேவஸேநா ப்ரவரம்

காஸ்யப ஆபவத்ஸார நைத்ருவ  த்ரயாரிஷே;  ப்ரவராந்வித;

காஸ்யப  கோத்ரோத்பவஸ்ய  பரஞ்ஜோதி சர்மந;  நப்த்ரீம்

காஸ்யப கோத்ரோத்பவஸ்ய  யமநியமாஸந ப்ராணாயாம ப்ரத்யாஹார த்யாநயோக அஷ்டாங்க யோகீஸ்வர அதிதீ ரமணீ ரமணஸ்ய  காஸ்யப சர்மந; பௌத்ரீம்

காஸ்யப கோத்ரோத்பவஸ்ய  பூராதி சப்தலோகாநாம் பரிவர்தமாந ஸ்வர்க லோகாதிபத்ய ஐராவத வஜ்ராயுத இந்திராணீ ரமணீ ரமணஸ்ய  தேவராஜ சர்மந; புத்ரீம்

காஸ்யப கோத்ரோத்பவாம் ஸகல ஸாம்ராஜ்ய தாயிநி ஸகல ஸௌபாக்ய  ப்ரதாயிநீம்பக்தாநுக்ரஹ காரிணீம் ஸ்ரீ தேவஸேநா  நாம்நீம் இமாம் கந்யாம்

ஸ்ரீ வல்லி பரவரம்

பார்க்கவ ச்யாவந ஆப்லாவந த்ரயாரிஷே; ப்ரவராந்வித;

பார்க்கவ கோத்ரோத்பவஸ்ய  ஜடாதர சர்மந;  நப்த்ரீம்

பார்க்கவ கோத்ரோத்பவஸ்ய  யமநியமாஸந ப்ராணாயாம ப்ரத்யாஹார த்யாணயோக ஸம்புஷ்ட சிவயோகி சர்மந; பௌத்ரீம்

பார்க்கவ கோத்ரோத்பவஸ்ய ஆம்ராமதால ஹிந்தால ரஸால வஞ்சுக கதலி பூக புந்நாக அஸ்வத்தாதி அநேக வ்ருக்ஷ சோபித வநராஜ்யாதிபத்ய  நம்பி ராஜ சர்மந;  புத்ரீம்

பார்க்கவ கோத்ரோத்பவாம் ஸகல ஸௌபாக்ய தாயிநி பக்தாநுக்ரஹ காரிணீம் சரணாகத ரக்ஷிணீம்
ஸ்ரீ வல்லீஸ்வரி நாம்நீம் இமாம் கந்யாம்

கன்னிகாதான ஸ்லோகம்

கந்யாம் கநக ஸம்பன்னாம் கனக ஆபரணை: யுதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் ப்ரம்ஹ லோக ஜிகீஷயா விஸ்வம் பரா: ஸர்வ பூதா: ஸாக்ஷிண: ஸர்வ தேவதா: இமாம் கந்யாம் ப்ரதாஸ்யாமி பித்ரூணாம் தாரணாயச கந்யே மம அக்ரத: பூயா: கந்யேமே பவ பார்சவயோ:கந்யேமே ஸர்வத: பூயா:   த்வத்தாநாத் மோக்ஷமாப்நுயாம் ! ஹிரண்யகர்ப±ப்ரயஸ்சமே