ஸ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

1. ஓம் ஐம் க்லௌம் வாராஹ்யை நம:
2. ஓம் ஐம் க்லௌம் பஞ்சமி சித்தி தேவ்யை நம:
3. ஓம் ஐம் க்லௌம் வாசவ்யை நம:
4. ஓம் ஐம் க்லௌம் வைதேஹ்யை நம:
5. ஓம் ஐம் க்லௌம் வஸூதாயை நம:

6. ஓம் ஐம் க்லௌம் விஷ்ணு வல்லபாயை நம:
7. ஓம் ஐம் க்லௌம் பலாயை நம:
8. ஓம் ஐம் க்லௌம் வஸூந்தராயை நம:
9. ஓம் ஐம் க்லௌம் வாமாயை நம:
10. ஓம் ஐம் க்லௌம் தர்மிண்யை நம:

11. ஓம் ஐம் க்லௌம் அதிசயகார்ய ஸித்திதாயை நம:
12. ஓம் ஐம் க்லௌம் பகவத்யை நம:
13. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்ரீ புர ரக்ஷிண்யை நம:
14. ஓம் ஐம் க்லௌம் வனப்ரியாயை நம:
15. ஓம் ஐம் க்லௌம் காம்யாயை நம:
16. ஓம் ஐம் க்லௌம் காஞ்சன்யை நம:
17. ஓம் ஐம் க்லௌம் கபாலின்யை நம:
18. ஓம் ஐம் க்லௌம் தாராயை நம:
19. ஓம் ஐம் க்லௌம் லக்ஷ்ம்யை நம:
20. ஓம் ஐம் க்லௌம் சக்த்யை நம:

21. ஓம் ஐம் க்லௌம் சண்ட்யை நம:
22. ஓம் ஐம் க்லௌம் பீமாயை நம:
23. ஓம் ஐம் க்லௌம் அபயாயை நம:
24. ஓம் ஐம் க்லௌம் வார்த்தாள்யை நம:
25. ஓம் ஐம் க்லௌம் வாக் விலாஸின்யை நம:
26. ஓம் ஐம் க்லௌம் நித்ய வைபவாயை நம:
27. ஓம் ஐம் க்லௌம் நித்ய சந்தோஷின்யை நம:
28. ஓம் ஐம் க்லௌம் மணிமகுட பூஷணாயை நம:
29. ஓம் ஐம் க்லௌம் மணிமண்டப வாஸின்யை நம:
30. ஓம் ஐம் க்லௌம் ரக்தமால் யாம் பரதராயை நம:

31. ஓம் ஐம் க்லௌம் கபாலி ப்ரிய தண்டின்யை நம:
32. ஓம் ஐம் க்லௌம் அஸ்வாரூடாயை நம:
33. ஓம் ஐம் க்லௌம் தண்டநாயக்யை நம:
34. ஓம் ஐம் க்லௌம் கிரிசக்ர ரதாரூடாயை நம:
35. ஓம் ஐம் க்லௌம் உத்தராயை நம:
36. ஓம் ஐம் க்லௌம் வராஹ முகாயை நம:
37. ஓம் ஐம் க்லௌம் பைரவ்யை நம:
38. ஓம் ஐம் க்லௌம் குர்குராயை நம:
39. ஓம் ஐம் க்லௌம் வாருண்யை நம:
40. ஓம் ஐம் க்லௌம் ப்ரும்மரந்தரகாயை நம:
41. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்வர்க்காயை நம:
42. ஓம் ஐம் க்லௌம் பாதாள காயை நம:
43. ஓம் ஐம் க்லௌம் பூமிகாயை நம:
44. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்ரியை நம:
45. ஓம் ஐம் க்லௌம் அஸிதாரிண்யை நம:
46. ஓம் ஐம் க்லௌம் கர்கராயை நம:
47. ஓம் ஐம் க்லௌம் மனோவாஸாயை நம:
48. ஓம் ஐம் க்லௌம் அந்தே அந்தின்யை நம:
49. ஓம் ஐம் க்லௌம் சதுரங்க பலோத்கடாயை நம:
50. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸத்யாயை நம:

51. ஓம் ஐம் க்லௌம் ÷க்ஷத்ரக்ஞாயை நம:
52. ஓம் ஐம் க்லௌம் மங்களாயை நம:
53. ஓம் ஐம் க்லௌம் ம்ருத்யை நம:
54. ஓம் ஐம் க்லௌம் ம்ருத்யுஞ்சயாயை நம:
55. ஓம் ஐம் க்லௌம் மகிஷக்ன்யை நம:
56. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸிம்ஹாருடாயை நம:
57. ஓம் ஐம் க்லௌம் மஹிஷாருடாயை நம:
58. ஓம் ஐம் க்லௌம் வ்யாக்ராரூடாயை நம:
59. ஓம் ஐம் க்லௌம் அஸ்வாரூடாயை நம:
60. ஓம் ஐம் க்லௌம் ருந்தே ருந்தின்யை நம:

61. ஓம் ஐம் க்லௌம் தான்யப்ரதாயை நம:
62. ஓம் ஐம் க்லௌம் தராப்ரதாயை நம:
63. ஓம் ஐம் க்லௌம் பாபநாசின்யை நம:
64. ஓம் ஐம் க்லௌம் தோஷநாஸின்யை நம:
65. ஓம் ஐம் க்லௌம் ரிபு நாஸின்யை நம:
66. ஓம் ஐம் க்லௌம் க்ஷமாரூபிண்யை நம:
67. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸித்திதாயின்யை நம:
68. ஓம் ஐம் க்லௌம் ரௌத்ர்யை நம:
69. ஓம் ஐம் க்லௌம் சர்வக்ஞாயை நம:
70. ஓம் ஐம் க்லௌம் வ்யாதிநாஸின்யை நம:

71. ஓம் ஐம் க்லௌம் அபயவரதாயை நம:
72. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஜம்பே ஜம்பின்யை நம:
73. ஓம் ஐம் க்லௌம் உத்தண்டின்யை நம:
74. ஓம் ஐம் க்லௌம் தண்டநாயிகாயை நம:
75. ஓம் ஐம் க்லௌம் துக்கநாஸின்யை நம:
76. ஓம் ஐம் க்லௌம் தாரித்ர்ய நாஸின்யை நம:
77. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஹிரண்ய கவசாயை நம:
78. ஓம் ஐம் க்லௌம் வ்யசவாயிகாயை நம:
79. ஓம் ஐம் க்லௌம் அரிஷ்டதமன்யை நம:
80. ஓம் ஐம் க்லௌம் சாமுண்டாயை நம:
81. ஓம் ஐம் க்லௌம் கந்தின்யை நம:
82. ஓம் ஐம் க்லௌம் கோரக்ஷகாயை நம:
83. ஓம் ஐம் க்லௌம் பூமிதானேஸ்வர்யை நம:
84. ஓம் ஐம் க்லௌம் மோஹே மோஹின்யை நம:
85. ஓம் ஐம் க்லௌம் பஹூரூபாயை நம:
86. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்வப்னவாராஹ்யை நம:
87. ஓம் ஐம் க்லௌம் மஹா வராஹ்யை நம:
88. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஆஷாட பஞ்சமி பூஜனப்பிரியாயை நம:
89. ஓம் ஐம் க்லௌம் மதுவாராஹ்யை நம:
90. ஓம் ஐம் க்லௌம் மந்த்ரிணி வாராஹ்யை நம:

91. ஓம் ஐம் க்லௌம் பக்த வாராஹ்யை நம:
92. ஓம் ஐம் க்லௌம் பஞ்சம்யை நம:
93. ஓம் ஐம் க்லௌம் பஞ்ச பஞ்சிகாபீடவாஸின்யை நம:
94. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸமயேஸ்வர்யை நம:
95. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸங்கேதாயை நம:
96. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்தம்பே ஸ்தம்பின்யை நம:
97. ஓம் ஐம் க்லௌம் வன வாசின்யை நம:
98. ஓம் ஐம் க்லௌம் கிருபா ரூபின்யை நம:
99. ஓம் ஐம் க்லௌம் தயாரூபின்யை நம:
100. ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸகலவிக்ன விநாஸின்யை நம:

101.ஓம் ஐம் க்லௌம் போத்ரிண்யை நம:
102.ஓம் ஐம் க்லௌம் சர்வ துஷ்ட ஜிஹ்வா முகவார்க் ஸ்தம்பின்யை நம:
103.ஓம் ஐம் க்லௌம் அனுக்ரஹதாயை நம:
104.ஓம் ஐம் க்லௌம் அணிமாதி சித்திதாயை நம:
105.ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்ரீ ப்ருஹத் வாராஹ்யை நம:
106.ஓம் ஐம் க்லௌம் ஆக்ஞா சக்ரேஸ்வர்யை நம:
107.ஓம் ஐம் க்லௌம் விஸ்வ விஜயாயை நம:
108.ஓம் ஐம் க்லௌம் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரீ ப்ரிய மஹா வாராஹ்யை நம: