ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் போற்றி

1 ஓம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி   ஓம் ஆதிபராசக்தியே போற்றி ஓம் அபிராமியே போற்றி ஓம் ஆயிரங்கண்கள் உடையவளே ஓம் அம்பிகையே ஓம் ஆசைகளை அறுப்பாய் ஓம் அன்பின் உருவே ஓம் ஆபத்தைத் தடுப்பாய் ஓம் அச்சம் தீர்ப்பாய் ஓம் ஆனந்தம் அளிப்பாய்  10 ஓம் அல்லல் தீர்ப்பாய் ஓம் ஆற்றல் தருவாய் ஓம் இமய வல்லியே ஓம் இல்லறம் காப்பாய் ஓம் இரு சுடர் ஒளியே ஓம் இருளை நீக்குவாய் ஓம் ஈசனின் பாதியே […]

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz