வாக்கிய பஞ்சாங்கம் PDF


My Example

G.S. சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர் – G.S. சீதாராமன் மட்றும் பாலு சரவண சர்மா

அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி


Example

? B . மணிகண்டன் சிவம் ?

G.S. சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர்G.S. சீதாராமன்

பழைய பஞ்சாங்கம்

இதன் முழு உரிமைகள் திரு. G.S. சுப்ரமண்ய ஜோதிஷர் அவர்களின்
அஸல் மருத்துவக்குடி வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை சார்ந்தது

இறக்கம் செய்யும் முன் காப்பிரைட் அறிவிப்பை பார்க்கவும்

© Copyright 2011, www.prohithar.com . All rights reserved.
இதில் உள்ள தகவல் அனைத்தும் மருத்துவக்குடி பஞ்சாங்கத்தை சார்ந்தது
பதிவு எண்: Regd No: M.3206 Cal.138

முதல் பாகம் – மன்மத வருடம் முதல் ஆங்கிரஸ வருடம் வரை
வ.எண்

தமிழ்
வருஷம்

Tamil Year அங்கில ஆண்டு Size இறக்கம்
63 ஜய Jaya 2014-2015 4 Mb Download
62 விஜய Vijaya 2013-2014 4 Mb Download
1 நந்தன Nandhana 2012-2013 8 Mb Download
2 கர Kara 2011-2012 13.1 Mb Download
3 விக்ருதி Vikruthi 2010-2011 14.6 Mb Download
4 விரோதி Virothi 2009-2010 5.5 Mb Download
5 சர்வதாரி Sarvathari 2008-2009 5.7 Mb Download
6 சர்வஜித் Sarvajit 2007-2008 5.5 Mb Download
7 விய Viya 2006-2007 5.5 Mb Download
8 பார்த்திப Parthiba 2005-2006 5.5 Mb Download
9 தாரண Dharana 2004-2005 5.5 Mb Download
10 சுபானு Subanu 2003-2004 5.5 Mb Download
11 சித்ரபானு Chitrabanu 2002-2003 5.5 Mb Download
12 விஷூ Vishu 2001-2002 5.5 Mb Download
13 விக்ரம Vikrama 2000-2001 5.5 Mb Download
14 ப்ரமாதி Pramathi 1999-2000 5.5 Mb Download
15 வெகுதான்ய Vegudanya 1998-1999 5.5 Mb Download
16 ஈஸ்வர Eswara 1997-1998 5.5 Mb Download
17 தாது Thathu 1996-1997 5.5 Mb Download
18 யுவ Yuva 1995-1996 5.5 Mb Download
19 பவ Bava 1994-1995 5.5 Mb Download
20 ஸ்ரீமுக Srimuga 1993-1994 5.5 Mb Download
21 ஆங்கிரஸ Angirasa 1992-1993 5.5 Mb Download
இரண்டாம் பாகம் – 1972ம் வருடம் முதல் 1992ம் வருடம் வரை
வ.எண்

தமிழ்
வருஷம்

Tamil Year அங்கில ஆண்டு Size இறக்கம்
1 ப்ரஜோத்பத்தி Prjothpathi 1991-92 5.5 Mb Download
2 ப்ரமோதூத Pramothotha 1990-91 5.5 Mb Download
3 சுக்ல Sukla 1989-90 5.5 Mb Download
4 விபவ Vibava 1988-89 5.5 Mb Download
5 பிரபவ Prabava 1987-88 5.5 Mb Download
6 அக்ஷய Akshya 1986-87 5.5 Mb Download
7 குரோதன Kurodhana 1985-86 5.5 Mb Download
8 ரத்தாட்சி Rakthakshi 1984-85 5.5 Mb Download
9 ருத்ரோத்காரி Rudrakari 1983-84 5.5 Mb Download
10 துந்துபி Thunthubi 1982-83 5.5 Mb Download
11 துன்மதி Dunmathi 1981-82 5.5 Mb Download
12 ரௌத்ரி Roudri 1980-81 5.5 Mb Download
13 சித்தார்த்தி Sidharthi 1979-80 5.5 Mb Download
14 காளயுக்தி Kalaukthi 1978-79 5.5 Mb Download
15 பிங்கள Pingala 1977-78 5.5 Mb Download
16 நள Nala 1976-77 5.5 Mb Download
17 ராட்சஸ Ratchasa 1975-76 5.5 Mb Download
18 ஆனந்த Anandha 1974-75 5.5 Mb Download
19 பிரமாதீச Pramadisa 1973-74 5.5 Mb Download
20 பரிதாபி PariThapi 1972-73 5.5 Mb Download