ஶிவ நாமம்

ஶிவ நாமம்….. அன்புடன் *சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசன்*…9942124247….

ஶி காரம் மங்களம் ப்ரோக்தம் வ காரம் வரதாயகம்
அக்ஷர த்வய ஸம்யுக்தம் ஶிவ மீத்யபி தீயதே

‘ஶி’ காரம் மங்களத்தையும் ‘வ’ காரம் வரத்தையும் குறிக்கிறது .எனவே ஶிவ நாமமானது அனைத்து மங்களங்களையும் வரங்களையும் தர வல்லது… நன்றி….

Posted in மட்றவை.

Sundaramoorthy Kanthankudil Natesan

View posts by Sundaramoorthy Kanthankudil Natesan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *